Usługi Test-Before-Invest

Usługi „test-before-invest” to proces testowania i weryfikacji potencjalnych inwestycji lub projektów przed ich pełnym wdrożeniem. Polega na przeprowadzeniu różnych form testów, badań rynkowych i analiz, aby ocenić ich wykonalność, opłacalność i potencjalne ryzyko. Pozwala to przedsiębiorcom na zdobycie informacji i danych niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej, minimalizując ryzyko straty czasu, zasobów i środków finansowych.  

W ramach usług test-before-invest Mazovia EDIH oferuje:

Ścieżki cyfryzacji dla konkretnego przedsiębiorstwa:

Ścieżki cyfryzacji – elementy diagnozy i mapy drogowej cyfryzacji dla konkretnego przedsiębiorstwa

OPIS USŁUGI

Usługa polega na analizie przedstawionego przez klienta istniejącego lub planowanego procesu technicznego lub produktu (z zakresu opisanego w punkcie „Branża”), na podstawie której opracowane zostanie studium wykonalności dotyczące możliwości i sposobów zastosowania technik cyfrowych lub unowocześnienie istniejących narzędzi i metod pracy. Analizie poddane zostaną plany rozwojowe przedsiębiorstwa dotyczące potrzeb implementacji rozwiązań cyfrowych w produktach i procesach. Na bazie tych informacji zostanie przygotowany raport wskazujący konkretne rozwiązania techniczne, z których klient może skorzystać w ramach unowocześniania lub wprowadzania nowych własnych produktów i procesów technicznych.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-PIAP

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 20.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 10.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Pre-audyt ma za zadanie diagnozę bieżącej kondycji firmy w celu planowania jej dalszego rozwoju w oparciu o cyfryzację zarówno procesów w firmie, jak również jej produktów (wyrobów i usług). Usługa obejmuje analizę zasobów infrastrukturalnych firmy, jej kapitału ludzkiego, struktury organizacyjnej (w tym model zarządzania) oraz benchmark dostępnych na rynku oraz na PW rozwiązań, które będą mogły zaspokoić potrzeby firmy w zakresie cyfryzacji i wdrażania rozwiązań IoT. W ramach audytu zostaną wskazane możliwe kierunki poprawy rozwiązań technologicznych w zakresie mikroelektroniki i fotoniki stosowanych w firmie.

Usługa obejmuje następujące obszary merytoryczne: Elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa (OLAE); Mikro- i nanoelektronika; Czujniki; Fotonika; Technologie sieci szerokopasmowych i komunikacyjnych; Systemy cyber-fizyczne: systemy wbudowane; Drony; Internet rzeczy (IoT); Systemy lokalizacji (GPS); Wearables; Materiały zaawansowane.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 36.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Oferta doradcza obejmuje działania wspomagające wdrażanie technologii na potrzeby wytwarzania przyrządów elektronicznych, fotonicznych, elektroniki drukowanej, biosensorów, rozwiązań mikro-fluidycznych oraz MOEMS, które zostaną wykorzystane w produktach opracowywanych przez firmę. Usługa może obejmować pomoc w doborze i zakupach odpowiedniej do potrzeb aparatury techno-logicznej, asystę przy instalacji oraz uruchamianiu urządzeń technologicznych asystę przy wdrażaniu oraz optymalizacji procesów technologicznych w siedzibie firmy.

Usługa obejmuje następujące obszary merytoryczne: Elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa (OLAE); Mikro- i nanoelektronika; Czujniki; Fotonika; Technologie sieci szerokopasmowych i komunikacyjnych; Systemy cyber-fizyczne: systemy wbudowane; Drony; Internet rzeczy (IoT); Systemy lokalizacji (GPS); Wearables; Materiały zaawansowane.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 36.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Przeprowadzenie Audytu Technologicznego oraz opracowanie założeń do Mapy Drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia najnowszych rozwiązań cyfrowych oraz inteligentnej automatyzacji w połączeniu z niezbędną dla podniesienia efektywności działania reorganizacją / doskonaleniem modelu organizacyjnego i procesów zarządzania produkcją. Zostaną zidentyfikowane potrzeby, możliwości i wyzwania stojące przed firmą w ramach pogłębionego, eksperckiego audytu technologicznego. Następnie będzie przeprowadzony dobór optymalnych najnowszych rozwiązań cyfrowych z zakresu przemysłu przyszłości. Kolejnym działaniem będzie projektowanie wdrożenia rozwiązań cyfrowych bazujących na sztucznej inteligencji dedykowanych/ dobranych/ specjalizowanych do potrzeb danej firmy produkcyjnej, jej procesów wytwarzania oraz oferowanych produktów. Ostatnim składnikiem wartości dla świadczonej usługi dla klienta będzie profesjonalne eksperckie wsparcie przy wyborze dostawców rozwiązań.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 36.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa polega na wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do przeprowadzenia zrównoważonej oceny technologii na poziomie przedsiębiorstwa. Korzystając z różnorodnych narzędzi do analizy cyklu życia technologii przeprowadzana jest kompleksowa analiza różnych technologii stosowanych w przedsiębiorstwie pod kątem ich wpływu na zrównoważony rozwój.

Usługobiorca korzystający z usługi zastosowania narzędzi cyfrowych dla zrównoważonej oceny technologii może uzyskać lepsze zrozumienie wpływu danej technologii na środowisko, społeczeństwo i aspekty ekonomiczne. To umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących inwestycji i wdrażania technologii, które są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 1. Optymalizacja działań związanych z zrównoważonym rozwojem: Zastosowanie narzędzi cyfrowych do oceny technologii pozwala usługobiorcy na identyfikację obszarów, w których istnieje potencjał do wprowadzenia poprawek lub innowacji związanych z zrównoważonym rozwojem. Może to prowadzić do optymalizacji działań, redukcji kosztów, zwiększenia efektywności energetycznej.
 2. Udoskonalenie strategii zrównoważonego rozwoju: Zdobywanie wiedzy
  i analiza danych za pomocą narzędzi cyfrowych pozwala usługobiorcy na lepsze zrozumienie własnej strategii zrównoważonego rozwoju. Może to prowadzić do doskonalenia strategii, uwzględnienia nowych celów zrównoważonego rozwoju, lepszego monitorowania postępów i raportowania wyników;

Spełnienie wymagań regulacyjnych: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do zrównoważonej oceny technologii pozwala usługobiorcy na spełnienie tych wymagań, uniknięcie ryzyka niezgodności z przepisami i konsekwencji prawnych.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 36.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.000,00 zł. 

Testowanie i studium wykonalności:

OPIS USŁUGI

Usługa obejmuje konsultacje z zakresu budowy lub modernizacji urządzeń, systemów sterujących i ich oprogramowania oraz wykorzystania technologii cyfrowych w ramach procesów produkcyjnych (z zakresu opisanego w punkcie „Branża”). Analizie poddane zostaną itp. wymagania stawiane przed produktem, zakres i format informacji wejściowych i wyjściowych, sposób przekazywania, przetwarzania i przechowywania informacji, niezbędne interfejsy. Na bazie tych informacji zostaną opracowane sposoby itp. wdrożenia narzędzi ułatwiających pracę, natomiast w odniesieniu do produktów – propozycje architektury sprzętowej, zastosowania konkretnych komponentów sprzętowych i programowych. Usługa obejmować może także weryfikację dokumentacji technicznej, określenie zakresu i przeprowadzenie podstawowych testów rozwiązania.

Propozycje tych ulepszeń będą miały na celu: zwiększenie efektywności wykorzystywanych zasobów, zmniejszenie czasu przestoju i wąskich gardeł technologicznych, zwiększenie poziomu jakości oferowanych produktów/usług, unowocześnienie produktów oraz zwiększenie ich funkcjonalności.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-PIAP

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 33.500,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 16.750,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Oferta dotycząca jednostkowych usług, w tym pojedynczych procesów i cykli procesów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na potrzeby wytwarzania przyrządów elektronicznych, fotonicznych, elektroniki drukowanej, bionsensorów, rozwiązań mikrofluidycznych oraz MOEMS, które mogą zostać wykorzystane
w produktach opracowywanych przez firmę.

Usługa obejmuje następujące obszary merytoryczne: Elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa (OLAE); Mikro- i nanoelektronika; Czujniki; Fotonika; Technologie sieci szerokopasmowych i komunikacyjnych; Systemy cyber-fizyczne: systemy wbudowane; Drony; Internet rzeczy (IoT); Systemy lokalizacji (GPS); Wearables; Materiały zaawansowane.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 41.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.500,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa polega na udostepnieniu cyberinfrastruktury informacji geoprzestrzennych – Platformy IT CENAGIS (www.cenagis.edu.pl). Platforma jest elementem infrastruktury Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych.  Infrastruktura ma umożliwić rozwój i testowanie nowych produktów przez firmy i instytucje (przed ich wdrożeniem na rynek). Platforma IT jest przygotowana do prowadzenia eksperymentów, stąd zbudowana jest na zasadzie „sandbox”. Korzystanie z technologii CENAGIS ułatwi usługobiorcom dostęp do technologii geoinformatycznych i ułatwi tworzenie innowacyjnych produktów wykorzystujących informację o przestrzeni (w tym z wykorzystaniem AI). Dzięki dostępowy do Platformy użytkownik ma możliwość łatwego dostępu do wielu dużych zbiorów danych geoprzestrzennych (ortofotomapy, obrazy satelitarne, baza danych obiektów topograficznych, chmury punktów ze skanowania laserowego, dane OSM i wiele innych danych z wielu instytucji). Jednocześnie użytkownik ma skonfigurowane środowisko pracy – komputery wirtualne wraz z oprogramowaniem GIS (opensource oraz wybrane komercyjne) oraz skonfigurowane środowisko do pracy data science (big data, Jupyter). Korzyścią jest również dostąp do narzędzi kontaktu z naukowcami z ok. 30 jednostek naukowych działających w ramach Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzenych oraz możliwość promocji swojego zespołu badawczego i firmy (opis zespołu na Platformie oraz możliwość szybkiego kontaktu Chat. CENAGIS i Forum. CENAGIS itp.). Usługi dostępne są formie  „chmurowej”,  głównie w modelu „PaaS” i „SaaS”. Skonfigurowano biblioteki niezbędne do realizacji algorytmów
z zakresu sztucznej inteligencji.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 41.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.500,00 zł. 

OPIS USŁUGI

 • Testowanie i eksperymentowanie z technologiami cyfrowymi (HW i SW)
 • Demonstracja i testowanie mikroprocesorowych systemów wbudowanych, sieci sensorycznych, systemów transmisji danych i technologii cloud (IOT) opartych na rozwiązaniach HW+SW.
 • Demonstracja i implementacja rozwiązań cyfrowych z wykorzystaniem komponentów cyfrowych na podstawie dostępnego proof-of-concept, w tym projektowanie platform HW+SW.
 • Proof of Concept – projektowanie, demonstracja i implementacja modeli ad-hoc rozwiązań cyfrowych IOT.
 • Wytwarzanie prototypów i serii przedkonkurencyjnych umożliwia zaprojektowanie i wytworzenie urządzenia prototypowego (MVP) i zebranie odpowiedzi z rynku, sprawdzenie funkcjonalności, weryfikację technologiczną wyrobu i technologii jego wytwarzania

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITR

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 37.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.500,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa związana z przeprowadzeniem możliwości wykonania technologii, przygotowanie wstępnej dokumentacji technologicznej dla postawionego wyzwania. Usługa obejmuje analizę zapytania klienta w zakresie technologicznym w procesach własnych.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITR

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 40.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

W ramach usługi realizowane będą (w zależności od potrzeby przedsiębiorcy): analiza SEM, XRD, EDS oraz analiza profilograficzna dostarczonych komponentów wraz z interpretacją w zakresie określonym podczas wstępnych ustaleń z Klientem. Posiadany przez Ł-IMiF, Oddział w Krakowie mikroskop Thermo Scientific Quattro ESEM łączy wszechstronną wydajność w obrazowaniu i analizie z unikalnym trybem środowiskowym (ESEM), który umożliwia badanie próbek w ich naturalnym stanie. Quattro ESEM posiada działo emisji polowej (FEG), które zapewnia doskonałą rozdzielczość rzędu 1 nm, a możliwe do zastosowania trzy tryby próżni (wysoka próżnia, niska próżnia i ESEM) zapewniają elastyczność umożliwiającą obsługę najszerszego zakresu próbek spośród wszystkich dostępnych SEM, w tym również tych, które ulegają odgazowaniu lub w inny sposób nie są kompatybilne z wysoką próżnią. Tryb środowiskowy ESEM umożliwia badanie materiałów w różnych warunkach, takich jak wilgotne, gorące lub reaktywne środowisko. Urządzenie umożliwia przeprowadzanie eksperymentów chłodzenia i ogrzewania zarówno w wysokiej, jak i niskiej próżni, co pozwala na zaspokojenie najszerszego zakresu potrzeb. Za pomocą mikroskopii SEM można wykonywać obrazowanie topografii oraz struktury różnego rodzaju próbek, a posiadany detektor EDS umożliwia analizę składu chemicznego i fazowego struktur przypowierzchniowych. Analiza składu pierwiastkowego oraz mikrostruktury może zostać wzbogacona przez zaawansowane metody analizy rentgenograficznej: rentgenowską analizę fazową, jakościową oraz ilościową (materiały polikrystaliczne, monokryształy, ciała amorficzne), dyfrakcyjne wyznaczanie naprężeń wewnętrznych oraz powierzchniowych oraz dyfrakcyjną analizę grubości warstw i powłok z użyciem profesjonalnego dyfraktometru Bruker D8 Advance Eco. Badania mogą zostać poszerzone o analizę chropowatości powierzchni (z użyciem nowoczesnego profilografu optycznego KEYENCE VR-6200 do kontroli i obrazowania 3D struktur).

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 40.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa klasy „Testing and feasibility assessment – Smart devices and/or Data-driven manufacturing solutions” oferowana w ramach działania typu „Feasibility study” realizowana w ramach aktywności „Test before Invest”.

Analiza scenariuszy realizacji rozwiązania układowego w wersji dyskretnej,  scalonej,  hybrydowej zależnie od przewidywanego scenariusza aplikacyjnego i ogólnej sytuacji rynkowej w danym sektorze rynku/nauki/badań, aktywności konkurencji, istniejących ograniczeń patentowych, perspektyw rozwoju produktu.

Usługa obejmuje analizę zapytania klienta pod kątem technicznej wykonalności, opłacalności ekonomicznej rozwiązania zależnej m.in od przewidywanej przez Zamawiającego aplikacji odniesionej do przewidywanego przez Zamawiającego woluminu produkcji tego rozwiązania, okresu jego rynkowej atrakcyjności. Realizowana wspólnie z klientem analiza rynkowa uwzględnia możliwe scenariusze jak wariantowość rozwiązań.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 40.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa klasy „Testing and feasibility assessment – Smart devices and/or Data-driven manufacturing solutions” oferowana w ramach działaniea typu „Feasibility study” realizowana w ramach aktywności „Test before Invest” polegająca na analizie scenariuszy realizacji przedmiotu zapytania z wykorzystaniem wybranej technologii mikroelektronicznej (realizacja modułu sensorowego, wykonanie sekwencji pracji technologicznych prowadzących do uzyskania założonej struktury mikroelektronicznej tylu MEMS/ ASIC.

 Zależnie od przewidywanego scenariusza aplikacyjnego, w ścisłym powiązaniu z rozwiązaniami układowymi i systemowymi zaproponowanymi lub realizowanymi w ramach usług „Wstępna implementacja przedmiotowego rozwiązania układowego/ systemowego w ramach działania Proof of concept” MazoviaEDIH/Łukasiewicz-IMIF/B2/02 lub „Analiza techniczna proponowanego rozwiązania układowego/ systemowego/ scalonego w zakresie układowym i aplikacyjnym” MazoviaEDIH/Łukasiewicz-IMIF/B3/03.

Działanie realizowane z uwzględnieniem ogólnej sytuacji rynkowej w danym sektorze rynku/nauki/badań, aktywności konkurencji, istniejących ograniczeń patentowych, perspektyw rozwoju produktu.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowany wartość wsparcia: 40.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa klasy „Testing and feasibility assessment – Smart devices and/or Data-driven manufacturing solutions” oferowana w ramach działaniea typu „Feasibility study” realizowana w ramach aktywności „Test before Invest” polegająca na obejmującą wstępną analizę techniczną dostępnych scenariuszy realizacji w ramach dostępnych zasobów technologicznych w obszarze technologii krzemowych / detektorowych / MEMS. Zakres współpracy / działań zależny od przewidywanego scenariusza aplikacyjnego i ogólnej sytuacji rynkowej w danym sektorze nauki, badań, konkurencji, perspektyw rozwoju rynku.

Działanie obejmuje analizę zapytania klienta nt. wykonalności danego procesu w zasobach/infrastrukturze Zamawiającego, optymalizacji przebiegu procesu w procesach własnych / zasobach / infrastrukturze (Ł-IMiF) lub podmiotów zewnętrznych.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 40.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 20.000,00 zł.

Demonstracja technologii:

OPIS USŁUGI

Usługa obejmuje produkcję i testowanie prototypów rozwiązań pilotażowych „proof-of-concept”, stanowiących elementy projektowanego/ ulepszanego produktu lub też elementy modernizowanych stanowisk produkcyjnych (z zakresu opisanego w punkcie „Branża”). Procesy te wykorzystywać będą infrastrukturę badawczą oraz produkcyjną Wykonawcy. Na dalszym etapie realizacji usługi przeprowadzone będą testy funkcjonalne i integracyjne rozwiązań. Ostatnim etapem usługi będzie demonstracja funkcjonalności działania rozwiązań w symulowanych warunkach pracy.

Wykonanie usługi stanowić będzie dowód spełnienia wymagań, co pozwoli Klientowi na zaplanowanie dalszych kroków postępowania technicznego i biznesowego dot. opracowanego rozwiązania.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-PIAP

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 80.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 40.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Dla nowych wyrobów elektronicznych usługa obejmuje wstępną ocenę ich kompatybilności elektromagnetycznej, wykonaną poprzez przeprowadzenie pomiarów zgodności z obowiązującymi normami. W przypadku urządzeń nie spełniających wymagań normatywnych, proponowane są i weryfikowane rozwiązania gwarantujące uzyskanie pożądanych parametrów. Usługa może być zakończona sprawozdaniem z badań, akredytowanych przez PCA, w zakresie:

 • napięcie zaburzeń przewodzonych ciągłych (0,009 – 30) MHz;
 • odporność na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia;
 • odporność na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych, (0,2 – 4) kV;
 • odporność na wyładowania elektrostatyczne, (1 – 16) kV.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 6.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 3.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa jest przeznaczona dla klienta, który skorzystał z usługi wsparcia eksperckiego lub feasibility study w ramach EDIH lub reprezentuje równoważny poziom świadomości technologicznej i biznesowej. Oferowany zakres zastosowań opracowanych rozwiązań obejmuje monitorowanie procesów technologicznych oraz kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów w różnych branżach przemysłu. W zakres oferty wchodzą także rozwiązania robotyzacji i automatyzacji procesów inspekcji. W zależności od potrzeb i kosztowności przedsięwzięcia klient może skorzystać z następujących komponentów

 1. Testowanie i eksperymentowanie z technologiami cyfrowymi (HW i SW).
 2. Działania demonstracyjne.
 3. Udowodnienie koncepcji (proof of concept) – analiza wyników i wnioski.

W Ł-ITeE usługa obejmuje następujące obszary merytoryczne: czujniki, systemy cyber-fizyczne: systemy wbudowane, techniki interakcji: Interakcja człowiek-maszyna (HMI), rozpoznawanie języka, AI i systemy kognitywne, robotyka współpracująca i systemy autonomiczne oraz symulacja i modelowanie, a także systemy wizyjne.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 6.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 3.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Oferta demonstracyjna obejmuje szereg usług badawczych i technologicznych. Najprostszy model oferowanych usług to optymalizacja wykonania pojedynczych procesów technologicznych z wykorzystaniem unikatowej aparatury.

Praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w mikroelektronice, fotonice, elektronice drukowanej oraz biotechnologii obejmuje w szczególności wytwarzanie demonstracyjnych struktur i przyrządów lub zademonstrowanie kluczowych/wybranych fragmentów ich technologii.

Usługa obejmuje następujące obszary merytoryczne: Elektronika organiczna i wielkopowierzchniowa (OLAE); Mikro- i nanoelektronika; Czujniki; Fotonika; Technologie sieci szerokopasmowych i komunikacyjnych; Systemy cyber-fizyczne: systemy wbudowane; Drony; Internet rzeczy (IoT); Systemy lokalizacji (GPS); Wearables; Materiały zaawansowane.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 63.220,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 31.610,00 zł.

OPIS USŁUGI

 • Analiza potrzeb i ocena dojrzałości cyfrowej

Ocena możliwości zastosowania rozwiązań typu IoT w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej istniejącego procesu produkcji lub produktu/wyrobu klienta. Polega na wskazaniu rozwiązań technicznych IoT, np. architektura sieci sensorycznych, mikroprocesorowych systemów wbudowanych, systemów transmisji danych, rozwiązań przetwarzania danych cyfrowych w tym z wykorzystaniem technologii cloud.

 • Doradztwo techniczne i wizja transformacji cyfrowej

Przeprowadzenie studiów wykonalności zastosowania wskazanych rozwiązań cyfrowych umożliwiających uruchomienie produkcji wyrobów z zastosowaniem istniejącej technologii oraz w celu zwiększenia opłacalności danej technologii.

 • Doradztwo w poszukiwaniu środków na wdrażanie rozwiązań cyfrowych

Udostępnienie możliwości współpracy ze sprawdzonymi ekspertami posiadającymi doświadczenie we wdrażaniu produktów na rynek oraz poszukiwaniu środków niezbędnych w tym procesie. Zapewnienie kompleksowego doradztwa z zakresu innowacji w tym: technologii, analizy biznesowej, opracowywania biznesplanów i strategii.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITR

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 30.300,00 zł, w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 15.150,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa technologiczna realizowana po pomyślnym zakończeniu realizacji usługi „Analiza techniczna proponowanego rozwiązania – studium wykonalności technologii”, obejmuje analizę zapytania klienta w zakresie technologicznym w procesach własnych. Ocena zasadności opracowania rozwiązania w wersji gotowych procesów technologicznych.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 60.000,00 zł, w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 30.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Dzięki wykorzystaniu wiedzy eksperckiej z obszaru inżynierii materiałowej i chemii oraz dedykowanych urządzeń będących częścią pełnej linii technologicznej LTCC znajdującej się w Instytucie, przedsiębiorcy korzystający z usługi mogą osiągnąć znaczące usprawnienia w procesie wytwarzania komponentów SOFC, co przekłada się na lepsze wyniki i większą konkurencyjność produktu. W ramach usługi realizowane będą (w zależności od potrzeby przedsiębiorcy) doradztwo w obszarze doboru parametrów obróbki materiałów, demonstracja technologii z użyciem linii technologicznej LTCC, próba wytworzenia wspólnie z Klientem komponentów SOFC zgodnie z potrzebami Klienta, na bazie dostarczonych przez niego materiałów.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 60.000,00 zł, w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 30.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa klasy „Technology demonstration – Smart devices and/or Data-driven manufacturing solutions” oferowana w ramach działania „Feasibility study” realizowana w ramach aktywności  „Test before Invest”

Wstępna implementacja rozwiązania zaproponowanego klientowi w ramach działań następnych po zakończeniu realizacji usługi „Analiza techniczna proponowanego rozwiązania układowego / systemowego / scalonego. Feasibility study w zakresie układowym i aplikacyjnym” MazoviaEDIH/Łukasiewicz-IMIF/B2/03.

Usługa realizowana przy pomocy środków i metod adekwatnych do przedmiotu zapytania, realizowana w ramach budżetu uzgodnionego z Zamawiającym w przyjętym scenariuszu wykonania usługi.

Celem działania jest potwierdzenie poprawności założeń technicznych np. potwierdzenie występowania zjawiska (w ogólności), potwierdzenie poprawności przewidywań odnośnie intensywności/charakteru zjawiska, możliwości detekcji, akwizycji danych/pomiaru, analizy danych zawierających informację, funkcjonalności rozwiązania umożliwiającej podjęcie przez Zamawiającego kolejnych decyzji związanych z komercjalizacją przedmiotu zapytania.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 60.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 30.000,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa klasy „Technology demonstration – Smart devices and/or Data-driven manufacturing solutions” oferowana w ramach działania typu „Feasibility study” realizowana w ramach aktywności „Test before Invest”.

 Wstępna weryfikacja technologiczna obejmująca z wytworzenie wartości w postaci rozwiązania (prototyp) lub jego fragmentu wykonanego w wybranym scenariuszu technologicznym obejmującego krytyczne fragmenty technologii lub umożliwiającego praktyczną weryfikacje poprawności założeń technologicznych, weryfikację występowania zjawisk lub zależności fizycznych realizowane jako działanie następne po realizacji usługi „Analiza zgłoszonego rozwiązania technologicznego w zakresie technologii mikromontażu” MazoviaEDIH/Łukasiewicz-IMIF/B2/05.

Działanie obejmuje analizę zapytania klienta optymalizacji wykonania w procesach własnych (Ł-IMiF) lub podmiotów zewnętrznych.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 60.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 30.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa klasy „Technology demonstration – Smart devices and/or Data-driven manufacturing solutions” oferowana w ramach działania typu „Feasibility study” realizowana w ramach aktywności „Test before Invest” jako działanie następne po usłudze „Analiza rozwiązania technologicznego adresującego techniczne zapytanie Zamawiającego – Feasibility study w zakresie technologii krzemowej. – MazoviaEDIH/Łukasiewicz-IMIF/B2/04 polegająca na praktycznej weryfikacji jednego (lub więcej) scenariuszy technologicznych realizowane w ścisłym powiązaniu z wynikami uzyskanymi w ramach usługi poprzedzającej -. Działanie realizowane w odniesieniu do ogólnej sytuacji rynkowej w danym sektorze nauki, badań.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-IMIF

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 60.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 30.000,00 zł.

Wdrożenie technologii:

OPIS USŁUGI

Usługa obejmować będzie opracowanie dalszych kroków technicznych dot. opracowanego i przetestowanego rozwiązania, związanych z doprowadzeniem produktu do postaci rynkowej lub w przypadku modernizacji procesu – do postaci gotowej do zintegrowania z istniejącą infrastrukturą (z zakresu opisanego w punkcie „Branża”). Obejmować będzie to opracowanie założeń adaptacji infrastruktry Klienta oraz integracji rozwiązania z tą infrastrukturą, przygotowanie m.in. końcowej dokumentacji (np. instrukcji użytkownika czy serwisowania), zestawienia dostawców technologii składowych, wytycznych dot. przeprowadzenia testów i pozyskania wymaganych przez prawo właściwych certyfikatów oraz możliwych do dalszej realizacji ścieżek rozwoju rozwiązania, poszerzających zakres jego funkcji.

Usługa umożliwi Klientowi opracowanie strategii biznesowej dot. produkcji lub dalszego rozwoju produktu.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-PIAP

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 200.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 100.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Wsparcie polega na wskazaniu działań zmierzających do integracji, adaptacji i dostosowania różnych technologii

*Udział ekspertów w implementacji/wdrażaniu technologii w produkcie/usłudze/linii produkcyjnej klienta, aktywne uczestnictwo w opracowaniu prototypu lub technologii klienta – mentoring techniczny w zakresie prowadzenia badań typu i badań wyrobu – związanych z wymaganiami Dyrektyw i Rozporządzeń UE. Prace wymagają dostępu do przeprowadzonego studium wykonalności lub demonstratora przedmiotowej technologii.

Ograniczenie ryzyka związanego z implementacją

*Transfer wiedzy i technologii

Aktywny udział w opracowaniu dokumentacji technologicznej/ produkcyjnej/ stanowiskowej wyrobu/ produktu klienta.

Usługa zawiera udział ekspertów w implementacji wskazanych wcześniej konkretnych rozwiązań technicznych związanych z IOT, takich jak np. architektura sieci sensorycznych,  mikroprocesorowych systemów wbudowanych, systemów transmisji danych, rozwiązań przetwarzania danych cyfrowych w tym z wykorzystaniem technologii cloud i wiąże się z dostępnym studium wykonalności zastosowania rozwiązań cyfrowych. Docelowo usługa umożliwi  uruchomienie produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem wybranych technologii.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITR

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 44.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 22.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Przedmiotem usługi jest wykonywanie prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii optomechatronicznych, których rezultatem będą metody badawcze, metody pomiarowe, modele i prototypy systemów optomechatronicznych przeznaczonych do realizacji zadań kontroli jakości w przemyśle. Oferowany zakres zastosowań opracowanych rozwiązań obejmuje monitorowanie procesów technologicznych oraz kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów w różnych branżach przemysłu. Oferowane do wykorzystania technologie optomechatroniczne obejmują metody optycznej inspekcji w zakresie światła widzialnego, podczerwieni, ultrafioletu i promieniowania terahercowego, a także metody obrazowania w paśmie rentgenowskim. W zakres oferty wchodzą także rozwiązania robotyzacji i automatyzacji procesów inspekcji. Wynikiem usługi może być, na przykład wdrożenie pilotażowe.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 25.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 12.500,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa polega na analizie procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Analiza przeprowadzana jest w aspekcie wykonalności technologicznej, w tym istniejących rozwiązań cyfrowych, ich niedoskonałości lub ich braku. Analiza przeprowadzana jest z wykorzystaniem m.in. metodyki ADMA oraz ekspertyz w zakresie innowacji. Wynikiem analizy jest wskazanie kluczowych miejsc, których udoskonalenie, poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych i cyfrowych, może usprawnić działanie przedsiębiorstwa. Następnym etapem realizacji usługi jest przedstawienie pakietu rozwiązań innowacyjnych, w tym cyfrowych, które z jednej strony podnoszą efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, a z drugiej strony są zgodne z polityką i strategią rozwoju firmy. Ostatnim etapem może być demonstracja konkretnego rozwiązania cyfrowego w warunkach rzeczywistych lub zbliżonych do rzeczywistych. Efektem realizacji usługi mogą być: studia wykonalności, case studies uwzględniające plany cyfryzacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0, mapy drogowe cyfryzacji, projekty koncepcyjne, pilotowe i demonstracyjne wdrożenia systemów sterowania.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 25.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 12.500,00 zł.

Usługi w zakresie zaawansowanej sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa:

OPIS USŁUGI

 1. Testowanie systemów biometrycznych – analiza statystyczna błędów systemów biometrycznych (określenie miar błędów FNMR, FMR, FRR, FAR, FPIR, FNIR
  i inne), analiza skuteczności rozpoznawania tożsamości oraz skuteczności testów żywotności/autentyczności próbki biometrycznej (określenie miar błędów APCER, BPCER i inne).
 2. Tworzenie koncepcji rozwiązań biometrycznych, prototypowanie algorytmów biometrycznego potwierdzania tożsamości oraz testów żywotności/ autentyczności próbki biometrycznej, tworzenie rozwiązań typu Proof-of-Concept.
 3. Konsultacje i doradztwo w zakresie systemów biometrycznego potwierdzania tożsamości – systemy weryfikacji tożsamości, identyfikacji tożsamości, algorytmy biometryczne, testy żywotności, wdrożenia algorytmów i urządzeń biometrycznych.
 4. Opracowywanie koncepcji i metod wizji maszynowej, w tym także
  z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, uczenia głębokiego (deep learning), metod klasyfikacji danych. Implementacja rozwiązań w postaci Proof-of-Concept

Konsultacje i doradztwo w zakresie data science, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wizji maszynowej (computer vision), klasyfikacji danych, odkrywania wzorców i podobne.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 37.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.500,00 zł.

OPIS USŁUGI

Prezentacja zastosowania nowoczesnych technologii programowalnych SoC FPGA w obszarach związanych z przetwarzaniem informacji i cyberbezpieczeństwem.

Rozszerzenie funkcjonalności istniejących produktów o mechanizmu z obszaru cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji lub wysokowydajnego przetwarzania informacji. Opracowanie nowego produktu  wykorzystującego  mechanizmu z obszaru cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji lub wysokowydajnego przetwarzania informacji.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 37.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.500,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługi związane z tworzeniem efektywnych modeli uczenia maszynowego opartych na technikach ”zero-waste” i zrównoważonym rozwoju. Dzięki naszym konsultacjom, ocenie i optymalizacji modeli uczenia maszynowego, firmy mogą osiągnąć wyższą wydajność oraz zminimalizować zużycie zasobów obliczeniowych. Ponadto, oferujemy szkolenia i warsztaty dla firm, uniwersytetów i innych organizacji zainteresowanych uczeniem maszynowym opartym na technikach ”zero-waste”.

Korzyści biznesowe dla przedsiębiorców to przede wszystkim poprawa wydajności modeli uczenia maszynowego, redukcja kosztów związanych z zużyciem zasobów obliczeniowych oraz zminimalizowanie wpływu na środowisko dzięki zastosowaniu technik ”zero-waste”.

Wykonawca usługi: IDEAS NCBR

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 35.900,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 17.950,00 zł.

OPIS USŁUGI

Optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów ochrony i bezpieczeństwa, poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji z metodami optymalizacyjnymi i teorią gier. Na podstawie analizy ryzyka i planów ochrony będziemy maksymalizować efektywność wykorzystania dostępnych zasobów bezpieczeństwa, w tym jednostek autonomicznych czy funkcjonującej perymetrii.

Celem usługi jest maksymalne zmniejszenie prawdopodobieństwa, że ewentualny atak zakończy się sukcesem, nawet jeśli został poprzedzony drobiazgową obserwacją metod ochrony.  

Rozwiązanie może służyć ochronie niemal każdego typu obiektów: lądowych, morskich, infrastruktury krytycznej, szlaków transportowych, portów, farm wiatrowych czy każdego innego rodzaju infrastruktury lub obiektu narażonego na atak.

Wykonawca usługi: IDEAS NCBR

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 35.900,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 17.950,00 zł.

Usługi HPC:

OPIS USŁUGI

Usługa obejmuje swoich zakresem wsparcie eksperckie w zakresie stosowania technologii obliczeniowych (HPC, data science), m.in:

– Testowanie środowisk obliczeniowych

– Tworzenie koncepcji i prorotypowanie środowisk obliczeniowych.

– Konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania i optymalizacji algorytmów, aplikacji, sprzętu w obszarze obliczeń HPC i data science

– Uruchomienie środowiska obliczeniowego

– Wykonanie obliczeń we własnym środowisku obliczeniowym.

Wykonawca usługi: Uniwersytet Warszawski – ICM

Kontakt: 

Design Thinking:

OPIS USŁUGI

Zorientowany na użytkownika projekt rozwiązania KET-ADT/ADT, generowanie pomysłów na interakcje, walidacja prototypów, użyteczność i interakcja człowieka z urządzeniami, zwłaszcza oprogramowaniem. Prowadzone są badania jakościowe i ilościowe (badanie potrzeb, oczekiwań i preferencji klientów), badania rynku oraz badania docelowych produktów i usług cyfrowych. Metodologia może być zastosowana do nowego produktu cyfrowego lub do dalszego rozwoju istniejącego.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowany wartość wsparcia: 37.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 18.500,00 zł.

Kontakt: