Rozwój kompetencji

Usługi rozwijania kompetencji oferowane przez EDIH obejmują szereg działań, mających na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego wykorzystania technologii cyfrowych. Programy szkoleniowe EDIH koncentrują się na różnych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych, internet rzeczy, cybersecurity, robotyka czy blockchain. Przez to uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie najnowszych technologii i przyspieszać proces wdrażania innowacji w swoich organizacjach.

EDIH współpracuje z różnymi instytucjami, w tym z uczelniami, ośrodkami badawczymi, klastrami przemysłowymi oraz innymi podmiotami z sektora publicznego i prywatnego. Dzięki temu uczestnicy mają dostęp do ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, którzy prowadzą szkolenia, warsztaty, sesje doradcze i mentoringowe. W ten sposób mogą pozyskać praktyczne wskazówki, wypracować strategie dostosowane do swoich potrzeb i zrozumieć, jak skutecznie zastosować technologie cyfrowe w swoim biznesie.

W ramach usług rozwoju kompetencji Mazovia EDIH oferuje:

Usługi szkoleń w miejscu pracy:

OPIS USŁUGI

Szkolenie obejmuje zapoznanie się z zestawami gogli VR oraz AR, a także z aplikacjami służącymi do kształtowania kompetencji komunikacyjnych w VR i kompetencji zawodowych w obszarze podstaw programowania sterowników PLC. Ponadto część warsztatowa obejmie demonstrację stanowisk technodydaktycznych do nauki programowania robotów (robot wieloosiowy do inspekcji wizyjnej) oraz do programowania sterowników PLC (język drabinkowy, Twincat, Beckhoff)

Podczas szkolenia będą odbywać się prezentacje możliwości zastosowania wirtualnych symulatorów – stanowisk technodydaktycznych – w nauce programowania sterowników PLC.

 Do dyspozycji uczestników będzie 5 zestawów VR (Oculus Quest 2 stand alone) oraz 1 zestaw gogli AR (Holo Lens 2).

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.707,66 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.853,83 zł. 

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest przeprowadzenie cyklu szkoleń/ seminariów/ warsztatów z zakresu wykorzystania metod foresightowych w zakresie eksploracji możliwych scenariuszy rozwoju w obszarach związanych z przyszłością badanego sektora/przedsiębiorstwa. Obejmuje analizy foresightowe (takie jak analizę trendów, analizę SWOT, technology roadmapping, analizę STEEPVL, generowanie scenariuszy), przy wsparciu narzędzia IT.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Załącznik

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 4.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 2.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Szkolenie ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wsparcie w procesie transformacji cyfrowej procesów produkcyjnych oraz procesów wspierających produkcję. Przekazana wiedza pozwoli przedsiębiorstwom na zastosowanie najnowszych rozwiązań cyfrowych, inteligentnej automatyzacji i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz niezbędnych do ich efektywnego wdrożenia zmian organizacyjnych dostosowanych do aktualnego modelu biznesowego oraz oferowanych produktów i usług. Zakres szkolenia: cele, wymagania i przykładowe rozwiązania cyfryzacji i automatyzacji stanowisk produkcyjnych, pojęcia inteligentnej elastycznej i rekonfigurowanej automatyzacji, metody inteligentnego monitorowania i nadzorowania procesów produkcyjnych, jakości oraz maszyn i rządzeń, mobilne zrobotyzowane stanowiska produkcyjne łatwe do re-konfiguracji, wspomagane najnowszymi systemami cyfrowymi planowania, monitorowani i nadzorowania procesów wytwarzania, jakości produktów oraz maszyn i urządzeń. Metody organizacji przemysłu przyszłości bazujące na połączeniu idei QRM, Lean Manufacturing i TQM z zastosowaniem pełnej integracji informatycznej oraz automatyzacji przetwarzania danych i podejmowania decyzji wykorzystujących najnowsze rozwiązania cyfrowe oraz sztuczną inteligencję

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 10.680,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 5.340,00 zł.

Usługi szkoleń zaawansowanych - umiejętności specyficzne dla technologii KET-ADT/ ADT:

OPIS USŁUGI

Szkolenie obejmie naukę specjalistycznego oprogramowania FactoryIO oraz naukę programowania sterowników PLC  (Beckhoff, Codesys). Nauczane umiejętności: Programowanie sterowników PLC w języku drabinkowym (LD i ST) poziom podstawowy i średnio-zaawansowany.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.707,66 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.853,83 zł. 

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest przeprowadzenie kompleksowego szkolenia z zakresu stworzenia nowego modelu biznesowego lub modyfikacji istniejącego modelu biznesowego w firmie z dowolnego sektora. Szkolenie obejmuje wyjaśnienie czym jest model biznesowy, omówienie kluczowych elementów modelu biznesowego oraz wskazanie elementów, które są kompatybilne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wykonawca usługi: Łukasiewicz-ITEE

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 6.000,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 3.000,00 zł.

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, seminariów, warsztatów obejmujących zagadnienia związane z pracą w nowoczesnych laboratoriach typu clean-room oraz technologiami wykorzystywanymi współcześnie w nanoelektronice, mikroelektronice oraz fotonice pozwalającymi na wytwarzanie nowoczesnych przyrządów, układów i systemów, które mogą mieć zastosowanie w rozwiązaniach Internetu Rzeczy.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.710,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.855,00 zł.

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, seminariów, warsztatów obejmujących zagadnienia związane z analizą dużych zbiorów danych geoprzestrzennych np. obrazów satelitarnych, zdjęć lotniczych, chmur ze skanowania laserowego, złożonych danych sieciowych (np. sieć drogowa), danych z monitoringu pojazdów itd.  Celem szkoleń i warsztatów jest poznanie specyfiki
i sposobu wykorzystania nowoczesnych technologii używanych przez specjalistów data science jak Jupyter Hub, bazy danych NoSQL oraz metody przetwarzania równoległego na klastrach komputerowych.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska 

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.710,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.855,00 zł.

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest przeprowadzenie cyklu szkoleń, seminariów, warsztatów z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii programowalnych SoC FPGA w obszarach związanych z przetwarzaniem informacji i cyberbezpieczeństwem. 

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska 

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.710,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.855,00 zł.

OPIS USŁUGI

Dedykowane szkolenie zaawansowane podnoszące świadomość wykorzystania i wdrażania rozwiązań cyfrowych w obszarach krytycznych z zakresu KET-ADT/ADT.

Forma szkolenia- zdalna/ stacjonarna.

Wykonawca usługi: Uniwersytet Warszawski, ICM

Usługa jest bezpłatna. Szacowany wartość wsparcia: 9.708,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.854,00 zł.

Usługi szkoleń zaawansowanych - umiejętności miękkie umożliwiające przyjęcie ADT:

OPIS USŁUGI

Szkolenie obejmować będzie problematykę tworzenia modeli optymalizacyjnych
i algorytmów obliczeniowych dotyczących logistyki, tzn. poszukiwanie najkrótszej ścieżki, problem komiwojażera, problem marszrutyzacji, ale z dodatkowymi ograniczeniami reprezentującymi możliwe rzeczywiste warunki, np. zapewnienie warunków pracy kierowcy, dopuszczalnych okien czasowych dla wizyt w poszczególnych punktach, itp. Rozważane będą nowoczesne rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji.

Wykonawca usługi: Politechnika Warszawska

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.390,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.695,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrażania Inicjatyw Transformacyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz Startupach przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych standardów zarządzania inicjatywami. Istotnym elementem szkolenia jest wykorzystanie zbioru dobrych praktyk zebranych przez ekspertów ARP w trakcie realizowanych wcześniej inicjatyw. Uczestnicy poznają definicję, typy oraz cykl życia Inicjatyw Transformacyjnych. Wykształcą umiejętność i zdobędą praktyczne narzędzia do identyfikacji, planowania, wdrażania i monitorowania innowacyjnych projektów, które przyczynią się do transformacji ich firm. Nauczą się jak definiować cel transformacji oraz tworzyć Karty Inicjatyw Transformacyjnych. Dowiedzą się jak zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w realizacji inicjatyw.

Wykonawca usługi: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.384,07 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis:      4 692,04 zł.

OPIS USŁUGI

Celem niniejszej usługi jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wdrażania metod i narzędzi służących identyfikacji źródeł problemów oraz ich efektywnego rozwiązywania w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz startupach. Istotnym aspektem szkolenia jest wykorzystanie zestawu dobrych praktyk zgromadzonych przez ekspertów ARP w trakcie wcześniejszych inicjatyw. Uczestnicy poznają wybrane metody i narzędzia związane z filozofią Lean, takie jak 5W+2H, 5 Dlaczego oraz Diagram Ishikawy. Zaznajomią się także z koncepcją wdrażania zmian opartą na cyklu PDCA, będącą integralną częścią kultury ciągłego doskonalenia. Nabędą zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, umożliwiającą głębsze zrozumienie źródła problemu oraz opracowanie skutecznych rozwiązań i działań prewencyjnych. Dodatkowo, uczestnicy zdobędą umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do identyfikacji i rozwiązywania problemów. Rozwiną także kluczowe kompetencje, takie jak analiza źródeł problemów, eliminacja lub ograniczenie ich wpływu, krytyczne myślenie, podejmowanie decyzji opartych na faktach, zwiększenie efektywności procesów oraz zwiększenie zaangażowania zespołu.

Wykonawca usługi: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.384,07 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.692,04 zł.

OPIS USŁUGI

Celem niniejszej usługi jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do skutecznego wdrażania metod organizacji pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz startupach przy wykorzystaniu Zarządzania Wizualnego. Istotnym elementem szkolenia jest oparcie się na zbiorze dobrych praktyk zebranych przez ekspertów ARP w trakcie wcześniejszych inicjatyw. Uczestnicy zapoznają się z kluczowym elementem filozofii Lean Management – systemem Zarządzania Wizualnego (Visual Management), który ma na celu klarowne przedstawianie informacji dla pracowników oraz kierownictwa. Taki sposób zarządzania ułatwia kontrolę linii produkcyjnej, minimalizuje błędy, a także sprawnie je wykrywa, co przyczynia się do zwiększenia przejrzystości procesów. Wykorzystanie wskaźników wizualnych i dźwiękowych umożliwia łatwe odczytanie stanu danego procesu nawet dla osób spoza organizacji. Uczestnicy zdobędą również wiedzę na temat celów stosowania systemu Zarządzania Wizualnego, takich jak zwiększenie efektywności, redukcja marnotrawstwa czasu i zasobów, oraz poprawa zarządzania inicjatywami. Dodatkowo, nabędą praktyczne umiejętności posługiwania się narzędziami Zarządzania Wizualnego, które ułatwią im definiowanie priorytetów, monitorowanie wyników, optymalizację czasu pracy, delegowanie zadań oraz wymianę doświadczeń. W rezultacie uczestnicy zwiększą efektywność procesów i inicjatyw, poprawią organizację pracy oraz zaangażowanie zespołu.

Wykonawca usługi: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.384,07 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.692,04 zł.

OPIS USŁUGI

Celem usługi jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im efektywnie przejść przez proces planowania prac projektowych, a następnie realizacji zaplanowanych uprzednio zadań w sposób, który ma zwiększyć prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w projekcie. Usługa ma charakter warsztatowy; w trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami pracy Project Managera i najlepszymi praktykami z obszaru planowania prac projektowych (określenie celu, zakresu i oczekiwanych produktów projektu, identyfikacja ryzyk, dobór członków zespołu projektowego, opracowanie harmonogramu i budżetu projektu) oraz ich późniejszej realizacji (zarządzanie zmianą w projekcie, zarządzanie harmonogramem i budżetem projektu). W trakcie warsztatu zaprezentowane zostaną również różne narzędzia służące planowaniu i realizacji projektów.

 Wykonawca usługi: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 9.384,07 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 4.692,04 zł.

Pytania i odpowiedzi

EDIH to skrót od anglojęzycznego sformułowania „European Digital Innovation Hub” czyli Europejskie Centra Innowacji Cyfrowej.
Ideą przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia w procesach podnoszenia poziomu cyfryzacji, a tym samym poprawy konkurencyjności.

Zadaniem EDIH jest wsparcie w udoskonalaniu procesów biznesowych i produkcyjnych, w innowacji produktów i usług, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych.

Mazovia EDIH jest jednym z jedenastu EDIH w Polsce. Liderem konsorcjum jest Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Pozostali partnerzy to instytuty, firmy doradcze oraz spółki Skarbu Państwa zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Mazovia EDIH jest wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie cyfryzacji. Mazovia EDIH oferuje nieodpłatne usługi, udzielając pomocy de minimis.

Efektem projektu ma być wzrost poziomu cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach sektora mikro i MŚP. W szczególności dotyczy to usprawnienia procesów prototypowania i wdrażania nowych produktów wytwarzanych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

Docelowo ma to spowodować usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku krajowym
i rynkach światowych.

Usługi świadczone przez partnerów konsorcjum Mazovia EDIH mają ułatwić i zachęcić do podnoszenia poziomu cyfryzacji przedsiębiorców.

Dzięki usługom przedsiębiorcy będą mieli możliwość stworzenia planu transformacji cyfrowej, map drogowych transformacji cyfrowej oraz uzyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowania rozwiązań, eksperymentowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mających kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów, przyjętych modeli biznesowych.

Usługi Mazovia EDIH mają za zadanie ułatwić dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowując i ułatwiając dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, a także pomagać w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w łańcuchu wartości.

Warunkiem koniecznym skorzystania z oferty Mazovia EDIH jest status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.

Mazovia EDIH został utworzony przez konsorcjum dziesięciu instytucji („Partnerzy”) zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Partnerzy zapewniają kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Liderem konsorcjum jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Infrastruktura internetowa obsługiwana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., jednego z partnerów konsorcjum.

Lista Partnerów konsorcjum Mazovia EDIH:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP              

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

5) Politechnika Warszawska

6) UNIWERSYTET WARSZAWSKI

7) IDEAS NCBR sp. z o.o.

8) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

9) FundingBox Accelerator sp. z o.o.

10) Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Usługi oferowane przez EDIH są bezpłatne. Na koniec usługi podpisywany będzie protokół odbioru

Projekt będzie trwał do końca 2025 roku. Usługi oferowane będą do września 2025 roku lub do wyczerpania ich limitu.

Projekt dedykowany jest dla firm z okolic Warszawy, jednak głównie ze względu na lokalizację Partnerów. W praktyce z projektu może skorzystać każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet całego projektu zgłoszony do Komisji Europejskiej to 2.566.505,99 EUR.

Komisja Europejska finansuje 50% kosztów realizacji projektu, pozostałe 50% finansowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. 

Podobnie jak wszystkie usługi, także szkolenia otwarte są bezpłatne.

Aby zapisać się na szkolenie, odwiedź naszą stronę internetową mazovia-edih.pl, przejdź do zakładki „Szkolenia”, wybierz interesujące Cię szkolenie i kliknij przycisk „Wyślij”. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail lub telefon podany na stronie.

Na stronie internetowej Mazovia EDIH należy pobrać wzór Zgłoszenia. Zgłoszenie składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości na adres e-mail: mazovia@mazovia-edih.pl

Zgłoszenie musi zostać sporządzone w języku polskim, z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń
w języku obcym.

Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. Jednak w związku z dostępnością zasobów Partnerów najprawdopodobniej zgłaszający zostanie zakwalifikowany do zgłoszeń najlepiej odpowiadających poziomowi zaawansowania cyfrowego.

Składanie Zgłoszeń następuje w trybie ciągłym i będzie trwało od dnia otwarcia naboru. Decyduje kolejność zgłoszeń. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę zaplanowanych Usług, Partner może podjąć decyzję o zakończeniu naboru lub wyłączeniu realizacji części Usług.

Lider na bieżąco będzie informować o wszelkich zmianach w naborze, podając stosowną informację na stronie internetowej Mazovia EDIH.

Usługi będą realizowane w siedzibach i oddziałach Partnerów Konsorcjum lub za pomoca narzędzi teleinformatycznych.

Opiekun Klienta to doradca, który będzie się kontaktował z Przedsiębiorcą celem usprawnienia realizacji usługi i optymalizacji jej wyboru.

Projekt obejmuje usługi doradcze. Przedmiotem finansowania nie jest zakup środków trwałych, ani wartości niematerialnych i prawnych.