Rozwój kompetencji

Usługi rozwijania kompetencji oferowane przez EDIH obejmują szereg działań, mających na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego wykorzystania technologii cyfrowych. Programy szkoleniowe EDIH koncentrują się na różnych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych, internet rzeczy, cybersecurity, robotyka czy blockchain. Przez to uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie najnowszych technologii i przyspieszać proces wdrażania innowacji w swoich organizacjach.

EDIH współpracuje z różnymi instytucjami, w tym z uczelniami, ośrodkami badawczymi, klastrami przemysłowymi oraz innymi podmiotami z sektora publicznego i prywatnego. Dzięki temu uczestnicy mają dostęp do ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, którzy prowadzą szkolenia, warsztaty, sesje doradcze i mentoringowe. W ten sposób mogą pozyskać praktyczne wskazówki, wypracować strategie dostosowane do swoich potrzeb i zrozumieć, jak skutecznie zastosować technologie cyfrowe w swoim biznesie.

W ramach usług wsparcia biznesu Mazovia EDIH oferuje:

Doradztwo w zakresie pozyskania źródła finansowania transformacji

Usługa wykorzystuje szerokie kompetencje ARP S.A. oraz dostęp do wielu instrumentów finansowych. Ma być realizowana w odpowiedzi na potrzeby klienta, na podstawie pozyskanych informacji w zakresie strategii finansowania oraz wizji rozwoju przedsiębiorstwa.

Obejmuje następujące komponenty:

  • przegląd programów europejskich, krajowych i regionalnych pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, związanych z rozwojem lub ekspansją, czy budowaniem marki;
  • przegląd instrumentów finansowych oferowanych przez ARP S.A. i podmioty z Grupy ARP (pożyczki, umowy leasingowe, faktoring) i pozostałe instytucje w Grupie PFR (m.in. BGK, PARP, PFR Ventures, KUKE);
  • przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w zakresie instrumentów finansowych;
  • analiza możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego w ramach prowadzenia działalności w Polskiej Strefie Inwestycji.

Przedsiębiorca otrzyma przegląd możliwości finansowania projektu wraz ze wskazaniem potencjalnego źródła finansowania najlepiej odpowiadającymi jego potrzebom (tj. listę programów dopasowanych pod zapytanie wraz z rekomendacjami).
Usługa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy zdefiniowali swoje potrzeby w zakresie transformacji cyfrowej własnego biznesu oraz mają świadomość skali kosztów związanych z realizacją prac B+R i wdrożeniowych oraz ograniczeń w ramach finansowania środkami własnymi.

Doradztwo inwestycyjne

Usługa doradcza obejmuje swoim zakresem poszukiwanie inwestorów finansowych lub branżowych do sfinansowania rozwoju przedsiębiorcy.
W zakres usługi wchodzą:

  • diagnoza celów strategicznych i potrzeb inwestycyjnych klienta (określenie etapu rozwoju, weryfikacja potrzeb, szacunek skali zapotrzebowania, docelowy udział właścicielski, wybór optymalnego rodzaju inwestora: finansowy/branżowy);
  • weryfikacja posiadanych dokumentów (weryfikacja biznesplanu/strategii, wskazanie kluczowych do uwiarygodnienia elementów),
  • przygotowanie właścicieli / kadry menadżerskiej do procesu pozyskania zewnętrznego inwestora (omówienie koniecznych i kluczowych do przygotowania materiałów po stronie spółki, m.in. prezentacji inwestycyjnej, teaseru inwestycyjnego, opracowanie narracji skierowanej do potencjalnego inwestora);
  • określenie rodzaju oraz wskazanie grupy potencjalnych inwestorów odpowiadających skali projektu oraz potrzebom finansowym.

Usługa ta to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania dla swoich projektów. Brak umiejętności w przedstawianiu kluczowych kwestii projektu, prezentacji projektu, brak szczegółowych informacji na temat modelu biznesowego, rynku, konkurencji, potencjalnych klientów, brak zidentyfikowania potrzeb i kluczowych celów strategicznych – to tylko kilka z wielu najczęściej popełnianych błędów.

Klient realizując usługę otrzymuje kompleksowe doradztwo zwiększające prawdopodobieństwo skutecznego pozyskania wsparcia inwestycyjnego. Doradztwo dotyczy zarówno weryfikacji posiadanej dokumentacji, jaki i wsparcia w obszarach kompetencji miękkich takich jak prezentacje inwestorskie. Kluczową wartością, jaką klient otrzymuje to bezpośredni kontakt do funduszy o ofercie dopasowanej do wymagań przedsiębiorcy. Dostęp do podmiotów finansowych lub branżowych jest kluczowym etapem rozwoju dla wielu startupów. Realizacja usługi pozwala efektywniej i skuteczniej dotrzeć do odpowiednich inwestorów.
Usługa dedykowana jest przede wszystkim do startupów (MŚP o krótkim stażu oraz posiadające innowacyjny produkt lub usługę z zakresu transformacji cyfrowej) oraz przedsiębiorstw będących w fazie dynamicznego rozwoju.

Pytania i odpowiedzi

Community Platform Mazovia EDIH jest częścią działań projektu Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych dla Mazowsza. Jest jednym z jedenastu EDIH w Polsce. Ma stanowić narzędzie do wspierania transformacji cyfrowych polskiej gospodarki.

Efektem projektu będzie usprawnienie procesu prototypowania i wdrażania nowych produktów wytwarzanych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

Usługi umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowanie rozwiązań i eksperymentowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii, mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Ponadto zapewniają dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowują i ułatwiają dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, świadczą pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości.

Platforma jest pomostem pomiędzy podmiotami tworzącymi popyt na usługi w dziedzinie cyfrowej transformacji (przedsiębiorcy, których działalność może odnieść korzyści z cyfrowej transformacji), a istniejącą ich podażą (start-upy, dostawcy gotowych do wdrożenia technologii, podmioty świadczące usługi edukacyjne, szkoleniowe i wsparcia).

Mazovia EDIH został utworzony przez konsorcjum 10 instytucji oferujących kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej.

Projekt Mazovia EDIH, prowadzony jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Infrastruktura internetowa Community Platform Mazovia EDIH jest obsługiwana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., partnera projektu.

Spójrz na pełną listę partnerów Mazovia EDIH

Usługi umożliwiają stworzenie planu transformacji cyfrowej, dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowanie rozwiązań i eksperymentowanie z wykorzystaniem najnowszych technologii, mających potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych. Ponadto zapewnia dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowuje i ułatwia dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, świadczy pomoc w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w całym łańcuchu wartości.

Community Platform Mazovia EDIH jest finansowane przez Unię Europejską. Korzystanie z oferowanych usług i przekazywanej zawartości jest całkowicie bezpłatne.

Projekt rozpoczyna się w 2023 roku i będzie trwał do końca 2025 roku.

Zarówno podmioty z województwa mazowieckiego, jak i całej Polski mogą skorzystać z nieodpłatnych usług eksperckich. 

Łączna wartość projektu to blisko 2,6 mln. EUR, wysokość wkładu z Funduszy Europejskich to blisko 1,6 mln EUR czyli 2/3 wartości.

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej.