Usługi wsparcia biznesu

Usługi wsparcia biznesu to kluczowy element sukcesu każdej firmy. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą skoncentrować się na strategicznych decyzjach, a nie na operacyjnych detalach. Usługi takie jak zarządzanie kadrami, księgowość czy marketing dostarczają niezbędnego know-how i profesjonalne wsparcie. Oferują również elastyczność, umożliwiając firmom skalowanie zasobów w zależności od potrzeb. Dzięki usługom wsparcia biznesu przedsiębiorcy mogą osiągnąć większą efektywność i skupić się na rozwijaniu swojej działalności. To inwestycja, która zwraca się wielokrotnie, zapewniając stabilność i wzrost firmy.

W ramach usług wsparcia biznesu Mazovia EDIH oferuje:

OPIS USŁUGI

Ta usługa zaprojektowana jest dla firm, które są zainteresowane szybkim wzrostem w oparciu o model Open Innovation mający na celu budowanie współpracy biznesowej i technologicznej z dojrzałymi partnerami (korporacjami, firmami rodzinnymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami), a także szerzeniem współpracy B2B na ścieżce transformacji cyfrowej.

Przedmiotowa usługa składa się z następujących kroków i komponentów:

KROK #1: Komponent dot. WYPRACOWANIA BAZY w zakresie współpracy z B2B:

 • W ramach tego kroku przeprowadzana jest szczegółowa analiza potrzeb i celów przedsiębiorstwa w kontekście współpracy biznesowej typu B2B. Rozpoczyna się od identyfikacji obszarów, w których potencjalna współpraca może przynieść największe korzyści. Następnie opracowywana jest spersonalizowana strategia współpracy uwzględniająca cele biznesowe, priorytety i kryteria sukcesu firmy. Celem jest stworzenie solidnej bazy dla identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych, zgodnie z procesem opisanym w kolejnym kroku.

KROK #2: Usługa INNOVATION ROADSHOW tj. intro do przedstawicieli biznesu:

 • W ramach tego kroku organizowane są dynamiczne i interaktywne spotkania, znane jako „Innovation Roadshow”, które stanowią doskonałą okazję do zaprezentowania firmy oraz innowacyjnych rozwiązań. Roadshow to nie tylko prezentacja produktów i usług, ale także okazja do budowania relacji z przedstawicielami biznesu prowadzącej do określenia modelu efektywnej współpracy B2B.

KROK #3: Asysta w procesie prowadzenia rozmów dot. współpracy z wybranymi partnerami biznesowymi B2B:

 • W ostatnim kroku usługi wsparcia partnerskiego zapewniana jest asysta w procesie prowadzenia rozmów z wybranymi firmami oraz potencjalnymi odbiorcami technologii. Celem jest zapewnienie pełnego wsparcia w bezpośredniej interakcji, co będzie skutkować skutecznym angażowaniem partnerów biznesowych oraz realizację celów transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa na ścieżce B2B.

Podsumowanie:

Usługa partnerskiego wsparcia w transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa oferuje kompleksową pomoc
w nawiązywaniu współpracy biznesowej typu B2B oraz budowaniu relacji z potencjalnymi partnerami. Poprzez analizę potrzeb i celów firmy, tworzona jest spersonalizowana strategia uwzględniająca cele biznesowe
i priorytety, a dynamiczne spotkania „Innovation Roadshow” umożliwiają prezentację firmy oraz innowacyjnych rozwiązań. Asysta w prowadzeniu rozmów z wybranymi partnerami biznesowymi zapewnia pełne wsparcie w bezpośredniej interakcji, przyczyniając się do skutecznego angażowania partnerów
i osiągania celów transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w kontekście współpracy B2B.

Dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi:

 1. Materiały w formie PDF / Miro z sesji roboczych i warsztatowych.
 2. Raport ds. Rozwoju Biznesu: podsumowujący wykonane prace wraz z rekomendacjami i następnymi krokami w zakresie rozwoju firmy.

Wykonawca usługi: FundingBox Accelerator

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 18.400,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 9.200,00 zł. 

OPIS USŁUGI

Usługa doradcza obejmuje swoim zakresem poszukiwanie inwestorów finansowych lub branżowych do sfinansowania rozwoju przedsiębiorcy.
W zakres usługi wchodzą:

 • diagnoza celów strategicznych i potrzeb inwestycyjnych klienta (określenie etapu rozwoju, weryfikacja potrzeb, szacunek skali zapotrzebowania, docelowy udział właścicielski, wybór optymalnego rodzaju inwestora: finansowy/branżowy);
 • weryfikacja posiadanych dokumentów (weryfikacja biznesplanu/strategii, wskazanie kluczowych do uwiarygodnienia elementów),
 • przygotowanie właścicieli / kadry menadżerskiej do procesu pozyskania zewnętrznego inwestora (omówienie koniecznych i kluczowych do przygotowania materiałów po stronie spółki, m.in. prezentacji inwestycyjnej, teaseru inwestycyjnego, opracowanie narracji skierowanej do potencjalnego inwestora);
 • określenie rodzaju oraz wskazanie grupy potencjalnych inwestorów odpowiadających skali projektu oraz potrzebom finansowym.

Usługa ta to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania dla swoich projektów. Brak umiejętności w przedstawianiu kluczowych kwestii projektu, prezentacji projektu, brak szczegółowych informacji na temat modelu biznesowego, rynku, konkurencji, potencjalnych klientów, brak zidentyfikowania potrzeb i kluczowych celów strategicznych – to tylko kilka z wielu najczęściej popełnianych błędów.

Klient realizując usługę otrzymuje kompleksowe doradztwo zwiększające prawdopodobieństwo skutecznego pozyskania wsparcia inwestycyjnego. Doradztwo dotyczy zarówno weryfikacji posiadanej dokumentacji, jaki
i wsparcia w obszarach kompetencji miękkich takich jak prezentacje inwestorskie. Kluczową wartością, jaką klient otrzymuje to bezpośredni kontakt do funduszy o ofercie dopasowanej do wymagań przedsiębiorcy. Dostęp do podmiotów finansowych lub branżowych jest kluczowym etapem rozwoju dla wielu startupów. Realizacja usługi pozwala efektywniej i skuteczniej dotrzeć do odpowiednich inwestorów.
Usługa dedykowana jest przede wszystkim do startupów (MŚP o krótkim stażu oraz posiadające innowacyjny produkt lub usługę z zakresu transformacji cyfrowej) oraz przedsiębiorstw będących w fazie dynamicznego rozwoju.

Wykonawca usługi: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 5.600,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 2.800,00 zł.

OPIS USŁUGI

Diagnoza celów strategicznych i potrzeb inwestycyjnych klienta, weryfikacja dokumentów, przygotowanie właścicieli / kadry menadżerskiej do procesu pozyskania finansowania, określenie rodzaju oraz wskazanie grupy potencjalnych inwestorów odpowiadających skali projektu oraz potrzebom finansowym.

Zakres usługi:

 1. potencjalne źródła finansowania, wskazanie uwarunkowań oraz wad i zalet
 2. ocena bieżącej sytuacji finansowej oraz potrzeb inwestycyjnych
 3. rekomendacja optymalnej ścieżki pozyskania finansowania na rozwój
 4. potrzeby rozszerzenia i uzupełnienia posiadanej dokumentacji na potrzeby procesów pozyskiwania kapitału.

Wykonawca usługi: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 10.100,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 5.050,00 zł.

OPIS USŁUGI

Usługa będzie obejmować identyfikację potrzeb i pomysłów beneficjenta na innowacje cyfrowe oraz możliwości pozyskania finansowania z funduszy europejskich, w tym Programu Ramowego UE Horyzont Europa.

Zakres usługi:

 • analiza, czy przedstawiony pomysł na innowacje przedsiębiorcy jest możliwy do współfinansowania ze środków europejskich,
 • analiza zasobów firmy w kontekście możliwości pozyskania środków europejskich na innowacje cyfrowe,
 • przegląd potencjalnych konkursów w programach europejskich, harmonogramu naborów, zasad kwalifikowalności i aplikowania oraz niezbędnej dokumentacji,
 • rekomendacje w zakresie optymalnego wyboru najkorzystniejszego źródła finansowania,
 • doradztwo w zakresie zbudowania lub wejścia do konsorcjum projektowego oraz skutecznego poszukiwania partnerów projektowych,
 • doradztwo w zakresie aspektów finansowo-prawnych,
 • doradztwo w zakresie procedury aplikacyjnej i struktury wniosku projektowego oraz skutecznego zarządzania projektami europejskimi w przedsiębiorstwie.

Usługa będzie nakierowana pod kątem możliwości pozyskania europejskiego zewnętrznego finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych związanych z innowacyjnym rozwojem przedsiębiorstwa poprzez cyfryzację.

Wykonawca usługi: IZTECH

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 12.984,12 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 6.492,06 zł.

OPIS USŁUGI

Ta usługa zaprojektowana jest dla firm, które nieustannie myślą o dalszym, szybkim i dynamicznym rozwoju własnego biznesu oraz jego skutecznej transformacji, poprzez budowanie efektywnych modeli biznesowych
z ukierunkowaniem na Klienta i jego potrzeby.

Przedmiotowa usługa składa się z następujących komponentów (dopasowanie 3 z 5 dostępnych):

Komponent projektowania MVP STRATEGII INNOWACJI, w tym:

 • prezentacja podejść strategicznych w zakresie innowacji wdrażanych przez różne firmy
  (~100 mechanizmów innowacji),
 • projektowanie bazy strategicznej dla innowacji,
 • projektowanie modelu operacyjnego dla strategii innowacji.

Komponent wdrażania modelu OPEN INNOVATION, w tym:

 • modele wdrażania programów innowacji w firmie: akcelerator, intraprzedsiębiorczość,
 • projektowanie dopasowanych programów innowacji do specyfiki firmy,
 • scouting innowacji i startupów w zgodzie ze zdefiniowanymi wyzwaniami.

Komponent wdrażania modelu LEAN INNOVATION, w tym:

 • adaptacja modelu Lean dla procesu wdrażania innowacji,
 • schematy tworzenia założeń biznesowych do walidacji (hipotezy, niewiadome),
 • mechanizmy prowadzenia walidacji nowych koncepcji biznesowych,
 • schematy budowy i testowania MVP / Minimum Viable Product.

Komponent generowania PRZEWAG KONKURENCYJNYCH, w tym:

 • opracowanie tzw. Propozycji Wartości,
 • opracowanie tzw. Unfair Advantages,
 • opracowanie unikatowości na tle rozwiązań konkurencyjnych,

   Komponent generowania BIZNESOWEJ DOSKONAŁOŚCI, w tym:

 • opracowanie Modelu Biznesowego z wykorzystaniem metodyki BUSINESS MODEL BOX,
 • opracowanie Modelu Monetyzacji z wykorzystaniem metodyki MONETIZATION CARDS,
 • opracowanie Modelu PRICINGU z wykorzystaniem metodyki PRICING CARDS.

Wykonawca usługi: FundingBox Accelerator

Usługa jest bezpłatna. Szacowana wartość wsparcia: 27.050,00 zł w tym wartość udzielanej pomocy de minimis: 13.525,00 zł.

Pytania i odpowiedzi

EDIH to skrót od anglojęzycznego sformułowania „European Digital Innovation Hub” czyli Europejskie Centra Innowacji Cyfrowej.
Ideą przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia w procesach podnoszenia poziomu cyfryzacji, a tym samym poprawy konkurencyjności.

Zadaniem EDIH jest wsparcie w udoskonalaniu procesów biznesowych i produkcyjnych, w innowacji produktów i usług, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych.

Mazovia EDIH jest jednym z jedenastu EDIH w Polsce. Liderem konsorcjum jest Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Pozostali partnerzy to instytuty, firmy doradcze oraz spółki Skarbu Państwa zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Mazovia EDIH jest wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie cyfryzacji. Mazovia EDIH oferuje nieodpłatne usługi, udzielając pomocy de minimis.

Efektem projektu ma być wzrost poziomu cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach sektora mikro i MŚP. W szczególności dotyczy to usprawnienia procesów prototypowania i wdrażania nowych produktów wytwarzanych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

Docelowo ma to spowodować usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku krajowym
i rynkach światowych.

Usługi świadczone przez partnerów konsorcjum Mazovia EDIH mają ułatwić i zachęcić do podnoszenia poziomu cyfryzacji przedsiębiorców.

Dzięki usługom przedsiębiorcy będą mieli możliwość stworzenia planu transformacji cyfrowej, map drogowych transformacji cyfrowej oraz uzyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowania rozwiązań, eksperymentowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mających kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów, przyjętych modeli biznesowych.

Usługi Mazovia EDIH mają za zadanie ułatwić dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowując i ułatwiając dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, a także pomagać w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w łańcuchu wartości.

Warunkiem koniecznym skorzystania z oferty Mazovia EDIH jest status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.

Mazovia EDIH został utworzony przez konsorcjum dziesięciu instytucji („Partnerzy”) zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Partnerzy zapewniają kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Liderem konsorcjum jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Infrastruktura internetowa obsługiwana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., jednego z partnerów konsorcjum.

Lista Partnerów konsorcjum Mazovia EDIH:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP              

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

5) Politechnika Warszawska

6) UNIWERSYTET WARSZAWSKI

7) IDEAS NCBR sp. z o.o.

8) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

9) FundingBox Accelerator sp. z o.o.

10) Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Usługi oferowane przez EDIH są bezpłatne. Na koniec usługi podpisywany będzie protokół odbioru

Projekt będzie trwał do końca 2025 roku. Usługi oferowane będą do września 2025 roku lub do wyczerpania ich limitu.

Projekt dedykowany jest dla firm z okolic Warszawy, jednak głównie ze względu na lokalizację Partnerów. W praktyce z projektu może skorzystać każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet całego projektu zgłoszony do Komisji Europejskiej to 2.566.505,99 EUR.

Komisja Europejska finansuje 50% kosztów realizacji projektu, pozostałe 50% finansowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. 

Podobnie jak wszystkie usługi, także szkolenia otwarte są bezpłatne.

Aby zapisać się na szkolenie, odwiedź naszą stronę internetową mazovia-edih.pl, przejdź do zakładki „Szkolenia”, wybierz interesujące Cię szkolenie i kliknij przycisk „Wyślij”. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail lub telefon podany na stronie.

Na stronie internetowej Mazovia EDIH należy pobrać wzór Zgłoszenia. Zgłoszenie składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości na adres e-mail: mazovia@mazovia-edih.pl

Zgłoszenie musi zostać sporządzone w języku polskim, z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń
w języku obcym.

Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. Jednak w związku z dostępnością zasobów Partnerów najprawdopodobniej zgłaszający zostanie zakwalifikowany do zgłoszeń najlepiej odpowiadających poziomowi zaawansowania cyfrowego.

Składanie Zgłoszeń następuje w trybie ciągłym i będzie trwało od dnia otwarcia naboru. Decyduje kolejność zgłoszeń. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę zaplanowanych Usług, Partner może podjąć decyzję o zakończeniu naboru lub wyłączeniu realizacji części Usług.

Lider na bieżąco będzie informować o wszelkich zmianach w naborze, podając stosowną informację na stronie internetowej Mazovia EDIH.

Usługi będą realizowane w siedzibach i oddziałach Partnerów Konsorcjum lub za pomoca narzędzi teleinformatycznych.

Opiekun Klienta to doradca, który będzie się kontaktował z Przedsiębiorcą celem usprawnienia realizacji usługi i optymalizacji jej wyboru.

Projekt obejmuje usługi doradcze. Przedmiotem finansowania nie jest zakup środków trwałych, ani wartości niematerialnych i prawnych.