Rozwój kompetencji – robocza

Usługi rozwijania kompetencji oferowane przez EDIH obejmują szereg działań, mających na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego wykorzystania technologii cyfrowych. Programy szkoleniowe EDIH koncentrują się na różnych obszarach, takich jak sztuczna inteligencja, analiza danych, internet rzeczy, cybersecurity, robotyka czy blockchain. Przez to uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności w zakresie najnowszych technologii i przyspieszać proces wdrażania innowacji w swoich organizacjach.

EDIH współpracuje z różnymi instytucjami, w tym z uczelniami, ośrodkami badawczymi, klastrami przemysłowymi oraz innymi podmiotami z sektora publicznego i prywatnego. Dzięki temu uczestnicy mają dostęp do ekspertów, specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, którzy prowadzą szkolenia, warsztaty, sesje doradcze i mentoringowe. W ten sposób mogą pozyskać praktyczne wskazówki, wypracować strategie dostosowane do swoich potrzeb i zrozumieć, jak skutecznie zastosować technologie cyfrowe w swoim biznesie.

W ramach usług wsparcia biznesu Mazovia EDIH oferuje:

Doradztwo w zakresie pozyskania źródła finansowania transformacji

Usługa wykorzystuje szerokie kompetencje ARP S.A. oraz dostęp do wielu instrumentów finansowych. Ma być realizowana w odpowiedzi na potrzeby klienta, na podstawie pozyskanych informacji w zakresie strategii finansowania oraz wizji rozwoju przedsiębiorstwa.

Obejmuje następujące komponenty:

  • przegląd programów europejskich, krajowych i regionalnych pod kątem możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, związanych z rozwojem lub ekspansją, czy budowaniem marki;
  • przegląd instrumentów finansowych oferowanych przez ARP S.A. i podmioty z Grupy ARP (pożyczki, umowy leasingowe, faktoring) i pozostałe instytucje w Grupie PFR (m.in. BGK, PARP, PFR Ventures, KUKE);
  • przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w zakresie instrumentów finansowych;
  • analiza możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego w ramach prowadzenia działalności w Polskiej Strefie Inwestycji.

Przedsiębiorca otrzyma przegląd możliwości finansowania projektu wraz ze wskazaniem potencjalnego źródła finansowania najlepiej odpowiadającymi jego potrzebom (tj. listę programów dopasowanych pod zapytanie wraz z rekomendacjami).
Usługa jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy zdefiniowali swoje potrzeby w zakresie transformacji cyfrowej własnego biznesu oraz mają świadomość skali kosztów związanych z realizacją prac B+R i wdrożeniowych oraz ograniczeń w ramach finansowania środkami własnymi.

Doradztwo inwestycyjne

Usługa doradcza obejmuje swoim zakresem poszukiwanie inwestorów finansowych lub branżowych do sfinansowania rozwoju przedsiębiorcy.
W zakres usługi wchodzą:

  • diagnoza celów strategicznych i potrzeb inwestycyjnych klienta (określenie etapu rozwoju, weryfikacja potrzeb, szacunek skali zapotrzebowania, docelowy udział właścicielski, wybór optymalnego rodzaju inwestora: finansowy/branżowy);
  • weryfikacja posiadanych dokumentów (weryfikacja biznesplanu/strategii, wskazanie kluczowych do uwiarygodnienia elementów),
  • przygotowanie właścicieli / kadry menadżerskiej do procesu pozyskania zewnętrznego inwestora (omówienie koniecznych i kluczowych do przygotowania materiałów po stronie spółki, m.in. prezentacji inwestycyjnej, teaseru inwestycyjnego, opracowanie narracji skierowanej do potencjalnego inwestora);
  • określenie rodzaju oraz wskazanie grupy potencjalnych inwestorów odpowiadających skali projektu oraz potrzebom finansowym.

Usługa ta to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania dla swoich projektów. Brak umiejętności w przedstawianiu kluczowych kwestii projektu, prezentacji projektu, brak szczegółowych informacji na temat modelu biznesowego, rynku, konkurencji, potencjalnych klientów, brak zidentyfikowania potrzeb i kluczowych celów strategicznych – to tylko kilka z wielu najczęściej popełnianych błędów.

Klient realizując usługę otrzymuje kompleksowe doradztwo zwiększające prawdopodobieństwo skutecznego pozyskania wsparcia inwestycyjnego. Doradztwo dotyczy zarówno weryfikacji posiadanej dokumentacji, jaki i wsparcia w obszarach kompetencji miękkich takich jak prezentacje inwestorskie. Kluczową wartością, jaką klient otrzymuje to bezpośredni kontakt do funduszy o ofercie dopasowanej do wymagań przedsiębiorcy. Dostęp do podmiotów finansowych lub branżowych jest kluczowym etapem rozwoju dla wielu startupów. Realizacja usługi pozwala efektywniej i skuteczniej dotrzeć do odpowiednich inwestorów.
Usługa dedykowana jest przede wszystkim do startupów (MŚP o krótkim stażu oraz posiadające innowacyjny produkt lub usługę z zakresu transformacji cyfrowej) oraz przedsiębiorstw będących w fazie dynamicznego rozwoju.

Pytania i odpowiedzi

EDIH to skrót od anglojęzycznego sformułowania „European Digital Innovation Hub” czyli Europejskie Centra Innowacji Cyfrowej.
Ideą przedsięwzięcia jest udzielanie wsparcia w procesach podnoszenia poziomu cyfryzacji, a tym samym poprawy konkurencyjności.

Zadaniem EDIH jest wsparcie w udoskonalaniu procesów biznesowych i produkcyjnych, w innowacji produktów i usług, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych.

Mazovia EDIH jest jednym z jedenastu EDIH w Polsce. Liderem konsorcjum jest Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Pozostali partnerzy to instytuty, firmy doradcze oraz spółki Skarbu Państwa zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego.

Celem Mazovia EDIH jest wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP w procesie cyfryzacji. Mazovia EDIH oferuje nieodpłatne usługi, udzielając pomocy de minimis.

Efektem projektu ma być wzrost poziomu cyfryzacji w polskich przedsiębiorstwach sektora mikro i MŚP. W szczególności dotyczy to usprawnienia procesów prototypowania i wdrażania nowych produktów wytwarzanych z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

Docelowo ma to spowodować usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz wzrost ich konkurencyjności na rynku krajowym
i rynkach światowych.

Usługi świadczone przez partnerów konsorcjum Mazovia EDIH mają ułatwić i zachęcić do podnoszenia poziomu cyfryzacji przedsiębiorców.

Dzięki usługom przedsiębiorcy będą mieli możliwość stworzenia planu transformacji cyfrowej, map drogowych transformacji cyfrowej oraz uzyskują dostęp do specjalistycznej wiedzy, testowania rozwiązań, eksperymentowania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, mających kluczowe znaczenie dla wytwarzanych produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów, przyjętych modeli biznesowych.

Usługi Mazovia EDIH mają za zadanie ułatwić dostęp do kontaktów z firmami innowacyjnymi, ukierunkowując i ułatwiając dostęp do finansowania inwestycji w cyfrową transformację, a także pomagać w łączeniu użytkowników i dostawców innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w łańcuchu wartości.

Warunkiem koniecznym skorzystania z oferty Mazovia EDIH jest status mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP) oraz prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski.

Mazovia EDIH został utworzony przez konsorcjum dziesięciu instytucji („Partnerzy”) zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Partnerzy zapewniają kompleksowe wsparcie w procesie transformacji cyfrowej. Liderem konsorcjum jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Infrastruktura internetowa obsługiwana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., jednego z partnerów konsorcjum.

Lista Partnerów konsorcjum Mazovia EDIH:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP              

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

5) Politechnika Warszawska

6) UNIWERSYTET WARSZAWSKI

7) IDEAS NCBR sp. z o.o.

8) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

9) FundingBox Accelerator sp. z o.o.

10) Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Usługi oferowane przez EDIH są bezpłatne. Na koniec usługi podpisywany będzie protokół odbioru

Projekt będzie trwał do końca 2025 roku. Usługi oferowane będą do września 2025 roku lub do wyczerpania ich limitu.

Projekt dedykowany jest dla firm z okolic Warszawy, jednak głównie ze względu na lokalizację Partnerów. W praktyce z projektu może skorzystać każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet całego projektu zgłoszony do Komisji Europejskiej to 2.566.505,99 EUR.

Komisja Europejska finansuje 50% kosztów realizacji projektu, pozostałe 50% finansowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. 

Podobnie jak wszystkie usługi, także szkolenia otwarte są bezpłatne.

Aby zapisać się na szkolenie, odwiedź naszą stronę internetową mazovia-edih.pl, przejdź do zakładki „Szkolenia”, wybierz interesujące Cię szkolenie i kliknij przycisk „Wyślij”. Możesz także skontaktować się z nami bezpośrednio przez e-mail lub telefon podany na stronie.

Na stronie internetowej Mazovia EDIH należy pobrać wzór Zgłoszenia. Zgłoszenie składane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie wiadomości na adres e-mail: mazovia@mazovia-edih.pl

Zgłoszenie musi zostać sporządzone w języku polskim, z wyjątkiem użycia obcojęzycznych nazw własnych lub pojedynczych wyrażeń
w języku obcym.

Liczba zgłoszeń jest nieograniczona. Jednak w związku z dostępnością zasobów Partnerów najprawdopodobniej zgłaszający zostanie zakwalifikowany do zgłoszeń najlepiej odpowiadających poziomowi zaawansowania cyfrowego.

Składanie Zgłoszeń następuje w trybie ciągłym i będzie trwało od dnia otwarcia naboru. Decyduje kolejność zgłoszeń. Gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę zaplanowanych Usług, Partner może podjąć decyzję o zakończeniu naboru lub wyłączeniu realizacji części Usług.

Lider na bieżąco będzie informować o wszelkich zmianach w naborze, podając stosowną informację na stronie internetowej Mazovia EDIH.

Usługi będą realizowane w siedzibach i oddziałach Partnerów Konsorcjum lub za pomoca narzędzi teleinformatycznych.

Opiekun Klienta to doradca, który będzie się kontaktował z Przedsiębiorcą celem usprawnienia realizacji usługi i optymalizacji jej wyboru.

Projekt obejmuje usługi doradcze. Przedmiotem finansowania nie jest zakup środków trwałych, ani wartości niematerialnych i prawnych.