Europejskie Cyfrowe Huby Innowacji (EDIH) – czym są i jak są finansowane

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) są miejscami, gdzie przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego mogą skorzystać z kompleksowej obsługi, aby odpowiedzieć na wyzwania cyfrowe i stać się bardziej konkurencyjnymi.

EDIH wspierają przedsiębiorstwa w usprawnianiu procesów biznesowych, produkcyjnych oraz w tworzeniu produktów i usług wykorzystujących technologie cyfrowe. Oferują one następujące usługi:

  • zapewnienie dostępu do technicznej wiedzy fachowej i możliwość przeprowadzania testów przed inwestycją,
  • świadczenie usług innowacyjnych, takich jak doradztwo finansowe, szkolenia i rozwój umiejętności, które są kluczowe dla udanej transformacji cyfrowej,
  • pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, szczególnie poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zastosowania obiegu zamkniętego.

EDIH korzystają z lokalnych korzyści wynikających z obecności w regionie oraz mają dostęp do ogólnoeuropejskiej sieci. Dzięki lokalnemu ekosystemowi językowemu i innowacyjnemu są dobrze przygotowane do świadczenia usług, które są potrzebne lokalnym przedsiębiorstwom. Sieć europejska umożliwia również wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami w różnych krajach oraz dostarczanie specjalistycznych usług we wszystkich regionach, gdy lokalne zasoby nie są wystarczające.

W ramach programu „Cyfrowa Europa” przeprowadzono pierwsze, ograniczone zaproszenie do składania wniosków dotyczących EDIH, które zakończyło się wyborem 136 projektów w styczniu 2023 roku. Drugie zaproszenie do składania wniosków zostało ogłoszone w celu uzupełnienia sieci EDIH i wybrano kolejne 15 węzłów.

Finansowanie EDIH jest podzielone. 50% pochodzi z funduszu DIGITAL, a pozostałe 50% pochodzi od państw członkowskich, państw stowarzyszonych, ich regionów lub źródeł prywatnych. Rządy krajowe i władze regionalne odegrały kluczową rolę w procesie selekcji europejskich instytucji kredytowych poprzez wskazanie odpowiednich kandydatów do europejskich zaproszeń do składania wniosków.

EDIH o wysokiej jakości, które nie otrzymały finansowania DIGITAL, odebrały pieczęć doskonałości. Część z nich będzie finansowana przez państwa członkowskie lub region, a w przypadku ich uruchomienia mogą również stać się częścią EDIH.

Sieć Europejskich Innowacyjnych Ośrodków Cyfrowej Przemiany (EDIH) ma na celu stworzenie dynamicznej społeczności ośrodków oraz innych zainteresowanych stron, które wspierają tworzenie sieci kontaktów, współpracę i transfer wiedzy między EDIH, MŚP, spółkami o średniej kapitalizacji, sektorem publicznym oraz innymi istotnymi zainteresowanymi stronami i inicjatywami. Aby osiągnąć ten cel, Digital Transformation Accelerator (DTA) zarządza obecnością sieci w internecie oraz dostarcza odpowiednią platformę i narzędzia oprogramowania, w tym internetowy katalog EDIH.

Na portalu sieci EDIH znajdują się narzędzia do oceny wydajności EDIH, które oceniają wpływ, jaki EDIH ma na cyfrową dojrzałość organizacji, które otrzymują wsparcie. W tym celu Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało narzędzie oceny cyfrowej dojrzałości, które może być wykorzystywane przez wszystkie EDIH do monitorowania postępów w cyfrowej dojrzałości ich klientów. Narzędzie oceny cyfrowej dojrzałości jest dostępne w dedykowanej sekcji portalu internetowego, przeznaczonej dla zarejestrowanych EDIH.

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych (EDIH) oraz inne inicjatywy

Wiele EDIH obejmuje organizacje, które są częścią Enterprise Europe Network (EEN) lub europejskich klastrów przemysłowych (EIC). EDIH powinny rozwijać i umacniać powiązania z innymi sieciami, takimi jak EEN, EIC i Start-up Europe, aby zapewnić bezproblemowe wsparcie dla MŚP w ramach lokalnych i regionalnych ekosystemów. Trwają prace nad dokumentem zawierającym wytyczne, które mają na celu promowanie dobrych praktyk oraz dostarczenie bardziej szczegółowych informacji na temat tej współpracy.

Udostępnij ten artykuł